Sæt skatten ned

Temaet “Sæt skatten ned” inspirerede til at fremsætte (og få vedtaget) denne indstilling. Forslaget her er fra 1999. “Sæt skatten ned” er altså ikke et nyt emne for konservative. Dog er vægtningen af argumentationen i dag en lidt anden end i 1999. Dengang vægtede den økonomiske del af argumentationen. I dag vægter alene den holdningsmæssige del tungt. Argumentationen for “sæt skatten ned” i dag vil også have det som et væsentligt omdrejningspunkt at balancen mellem offentligt og privat er skæv. Balancen mellem offentlig og privat er skæv – det offentlige fylder for meget:

Selvfølgelig skal skatten sættes ned

En kedelig verdensrekord

Igen og igen bekræfter analyser, at Danmark har verdens højeste skattetryk. Efterhånden behandles dette faktum, som om det er en naturgiven lov, at sådan skal det være!

Beregning
Foto: Pixabay

Det høje skattetryk er skadeligt. Det dæmper borgere og virksomheders virkelyst. Det reducerer vores konkurrenceevne. Det sender dygtige forskere på flugt til udlandet. Kort sagt medfører det, at Danmark er langt mere udynamisk end Det Konservative Folkeparti ønsker det.

Verdensrekorden i skattetryk er et direkte resultat af, at det danske samfund har socialdemokratisk/socialistisk slagside. Som konservative anerkender vi, at en lang række opgaver skal løses i fællesskab. Men borgerne er i for høj grad frataget muligheden for at vælge selv og overladt til de færdigløsninger som system-Danmark tilbyder. Ansvaret er flyttet fra den enkelte til systemet.

De negative konsekvenser

Konsekvenserne af det høje skattetryk er mærkbare og negative:

– Borgerne fratages ofte reelt muligheden for at vælge selv

– Konkurrenceevnen forringes

– Dygtige medarbejdere flygter til udlandet

– Der opstår samspilsproblemer, fordi det ikke kan betale sig at arbejde

– Der opstår en ond cirkel fordi det urimeligt høje skattetryk berettiget får borgerne til at kræve endnu flere velfærdsydelser.

Det er en gammel sandhed, at “pengene ligger bedst i borgernes lommer”. Dermed kan borgerne nemlig selv vælge, hvad de vil prioritere.

Vi kan ikke være bekendt at udsætte de fremtidige generationer for en udmattende overlevelseskamp blandt andre EU-lande som følge af, at vores høje skattetryk skader konkurrenceevnen.

Det Konservative Folkeparti ønsker ikke at se en flugt af landets bedste kapaciteter til udlandet, fordi fremtidens unge lige på den anden side af vores grænser kan spare penge i skat. I en mere og mere internationaliseret verden er det utopi, at de bedste kapaciteter beredvilligt overgiver over halvdelen af deres løn til staten.

Det høje skattetryk har vist sig at være selvforstærkende. Kvaliteten af de offentlige ydelser står ikke mål med den høje pris borgerne betaler gennem skatten. Skatteborgerne betaler en for høj pris uden at få en tilsvarende kvalitet. Derfor skal kvaliteten øges og skatten sættes ned.

Skat logo

Realistisk og ønskeligt

At nedbringe skattetrykket er en vanskelig opgave. Faldet i arbejdsstyrken vil i en lang årrække fremover lægge et betydeligt pres på den såkaldte forsørgerbyrde. Stadigt færre i den erhvervsaktive alder skal løfte den byrde det er at finansiere den offentlige sektor, overførselsindkomsterne samt nedbringe statens gældsætning.

Det betyder imidlertid ikke, at skatten ikke kan sættes ned. Med et skattetryk som er ca. ti procentpoint højere end EU-gennemsnittet bør det være en overkommelig opgave.

Det Konservative Folkeparti har i en årrække gennem finanslovsoplæg demonstreret, hvorledes opgaven kan gribes an. Vi har bl.a. taget medansvar for væsentlige reformer af dagpengesystemet, som trækker i den rigtige retning, ligesom vi har sikret afskaffelsen af formueskatten. Men vi skal videre endnu. For at nedbringe skattetrykket vil Det Konservative Folkeparti sætte øget fokus på:

– At nedbringe udgifterne til overførselsindkomster

– Afbureaukratisering

– Øget brug af privatisering, udlicitering og brugerbetaling

– Prioritering af velfærdsydelserne

– At få fjernet uhensigtsmæssige særskatter, f.eks. lejeværdi af egen bolig

– At bremse den offentlige vækst, så balancen mellem det private og det offentlige genoprettes.

Mål for en kommende borgerlig regering

Det Konservative Folkeparti er garanten for, at en kommende borgerlig regering målrettet arbejder for at nedbringe skattetrykket. I Det Konservative Folkeparti vil vi et sundere og mere enkelt samfund, hvor borgeren har større medbestemmelsesret over sine egne tjente midler.

Derfor må og skal en borgerlig regering med konservativ deltagelse have det som et af sine hovedmål, at få reduceret skattetrykket.

Det er skatteborgerne som laver arbejdet. Derfor er det også rimeligt at man som minimum får lov at beholde halvdelen af, hvad man tjener. Der er brug for en mærkbar nedsættelse af skattetrykket.

I Det Konservative Folkeparti er det ingen naturlov, at Danmark skal have verdens højeste skattetryk. Derfor arbejder vi målrettet for, at skattetrykket i Danmark nedsættes.

Note: sæt skatten ned: Forslaget blev vedtaget på Det Konservative Folkepartis landsrådsmøde 7. november 1999. Tidligere har Wolffbrandt og 11. kreds fremsat og fået vedtaget forslagene “Ja til Europa” (1997) og “Mere udlicitering” (1998).

Sæt skatten ned: Læs motiveringen af indstillingen “Selvfølgelig skal skatten sættes ned“, som blev fremlagt på landsrådsmødet den 6. november 1999.

Sæt skatten ned:

Sæt skatten ned: Konservative vil uddele skattelettelser både i bund og top

Sæt skatten ned: Læs mere: Afskaf top-skatten.

Udligning er skat – læs mere Udligning og skat