169 effektiviseringsforslag

Handicap-symbol

Blovstrød den 8. august 2023

Til: Allerød Kommune, byrådet

Svar på høring i forbindelse med den årlige budgetproces.

Tak for invitationen til at indgive høringssvar vedr. effektiviseringskataloget for 2024-
31.

Generelle bemærkninger som vi opfordrer til iagttages ved budgetlægningen og derfor
også ved gennemførsel af effektiviseringer:

 • Ved budgetlægningen bør byrådet tilsikre der afsættes tilstrækkeligt midler til
  børn og unge med handicap og de institutioner de er relateret til således at de
  ikke lades ”i stikken”.
 • Der skal være tilbud til børn og unge med handicap og kommunen og der skal
  skabes godt samarbejde med forældre/pårørende.
 • Ved omlægning af buslinjer skal det prioriteres at informere og tilgodese
  borgere som ændringerne vil ramme hårdest (f.eks. handicappede) og med
  tilstrækkelig information om alternativer (f.eks. Flextrafik)
 • Det skal tilsikre at der afsættes budget og at retningslinjerne for
  anlægsinvesteringer (f.eks. byggeri), anlæggelse af veje, stier mv. altid
  overholder de rammer der er fastsat for handicapområdet,
 • Til effektiviseringsforslagene (de 169 forslag) har vi den generelle bemærkning,
  at det for de forslag som vedrører handicappede borgere, f.eks. handicappede
  børn eller voksne på en institution eller fordi der foretages fysiske ændringer
  om berører handicappede borgere skal der tages hensyn så ændringen ikke
  stiller de handicappede ringere.

Med venlig hilsen

Martin H. Wolffbrandt, formand for Handicaprådet i Allerød