Budgetaftale med konservative fodaftryk

Budgetaftale: I midten af 1990-erne blev jeg valgt til Bydelsrådet for Indre Østerbro (bydelsrådene havde beføjelser svarende til en kommunalbestyrelse). Efter nogle år med turbulens blev der i 1999 indgået en budgetaftale i enighed.

Trianglen København
By Leif Jørgensen – Self-photographed, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1708000

Bydelsrådet på Indre Østerbro – Budgetaftale 1999

Indledning

I efteråret 1997 vedtog et enigt bydelsråd budgetaftalen for 1998. Bagrunden var bydelsrådets målsætningsdebat, hvor der blev sat fokus på to temaer: i) Børn, unge og deres familier og ii) Bydelens fysiske rammer og rum.

For tredje år i træk er der indgået en bred budgetaftale om bydelsrådets budget. Bydelsrådet har heri valgt, at der i 1999 skal fokuseres på løsning af problematikken omkring børnepasning og en IT-løsning for bydelsadministrationen i Svendborggade. Derudover er fundet plads til en række initiativer inden for områder som kultur, trafik og folkeskolen.

Det forudsættes, at de i budgetaftalen aftalte budgetposter forbliver i de respektive udvalg. Alle udvalg skal i 1999 igangsætte udvikling af servicestandarder for de kerneydelser, som bydelen har ansvaret for.

I det følgende gennemgås de forskellige områder, som der er truffet aftaler om.

Finansiering

Mønter
Foto: Pixabay

Finansieringsgrundlaget for budgetaftalen 1999 på 15,2 mio. kr. tilvejebringes på følgende måde, idet alle beløb ses i forhold til det budgetforslag, som var til førstebehandling i Bydelsrådet:

 • Der foretages en generel besparelse på 0,75% af det samlede budget inden for alle områder, der er udlagt til Bydelsrådets varetagelse. Denne besparelse udgør sammenlagt 4,5 mio. kr.
 • Budgettet for ældreområdet bringes på linie med den pulje til ældreområdet, som Københavns Kommune har udlagt til bydelen. Derudover gennemføres en reform af hjemmeplejen. Derved frigøres i alt 3,5 mio. kr.
 • I 1999 forventes et demografisk bestemt mindreforbrug i forbindelse med ældre medborgere, placeret på plejehjem. Budgettet tager herved højde for nedgangen i ældrebefolkningen. Det forventede mindreforbrug svarer til 2,0 mio. kr.
 • De foregående og de kommende års store investeringer i IT-teknologi i Bydelsrådets administration vil medføre en række effektiviseringer. Disse forventes at resultere i en besparelse på 1,5 mio. kr.
 • Inden for det sociale område vil en mere effektiv udnyttelse og fordeling af hjælpemidler resultere i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
 • Outsourcing i forbindelse med bydelens driftsaftaler på IT-området vil bidrage med en besparelse på 0,2 mio. kr.
 • Endelig fremkommer et tilskud på 3,0 mio. kr. som bydelens andel af de samlede puljer, der blev afsat ved Budgetforliget på Københavns Rådhus.
Beregning
Foto: Pixabay

Økonomiudvalget

Til styrkelse af bydelsrådshusets afdeling i Svendborggade afsættes midler til tidssvarende informationsteknologi. Derved kan der opnås en mere effektiv opgaveløsning, og det sikres, at denne del af bydelens forvaltning ikke rammes af det såkaldte “år 2000” problem. Der etableres en PC-netværksløsning ved en samlet investering på 4,2 mio. kr. i 1999. Denne finansieres ved en 3-årig leasingaftale, hvortil der afsættes 1,4 mio. kr. i 1999.

Bydelsrådet ønsker en fortsat udbygning af dialogen med og informationen til borgerne. Et væsentligt element i dette er udgivelsen af bydelsaviser, annoncering i den lokale presse og etablering af en hjemmeside på internettet. Der afsættes 1,0 mio. kr. til borgerinformationen.

I forbindelse med Socialministeriets tilsagn om støtte til foreningen Nabo Østerbro er det forudsat, at Bydelsrådet på Indre Østerbro yder en underskudsgaranti. I 1999 udgør underskudsgarantien 0,320 mio. kr.

For at kunne imødegå uforudsete udgifter styrkes bydelsrådets kassebeholdning med 1,0 mio. kr.

Udover de ovennævnte områder er det aftalt, at der i 1999 sættes fokus på:

 • Fortsat dialog med Københavns Kommune om tilskudsfordelingsmodellen
 • Overførsel af budgetmidler mellem regnskabsårene

Børne- og ungdomsudvalget

Børn
Foto: Pixabay

I 1999 gennemføres en særlig indsats på daginstitutionsområdet. Der sættes fokus på børnepasningen på flere fronter og information til børnefamilierne, så den positive udvikling fortsætter.

Behovet for vuggestue- børnehave- og fritidshjemspladser er forud for vedtagelsen af budget 1999 opgjort til hhv. 94, 62 og 142 pladser. I alt 298 pladser.

Den samlede indsats for forbedring af pasningsgarantien styrkes med 2,8 mio. udover de allerede afsatte 5,0 mio. kr., svarende til at der tilvejebringes over 200 nye pladser i 1999. I bestræbelserne på at skaffe flere pladser på Indre Østerbro gennemføres kampagner for at forøge antallet af familier, der benytter sig af Frit-Valg ordningen. I 1998 var 20 børnefamilier i Frit-Valg ordningen.

Ved en speciel direct mail kampagne, som gennemføres to gange årligt forsøges det

at med budgetaftalen at øge antallet af Frit-Valgs familier

til 40. Derudover søges at udvide antallet af familier i dagplejeordninger.

I 1999 gennemføres den såkaldte “storkepakke”, som er en informationspakke til nye forældre om pasningsmulighederne i bydelen. Derudover styrkes informationen generelt på området. Der indføres mulighed for information pr. e-mail til ventelisteforældre om ventelisteudviklingen på dagområdet. Der afsættes 0,1 mio. kr. til styrkelse af informationen.

Der afsættes en pulje på 0,4 mio. kr. til lederudvikling i daginstitutionerne. Det er som et led i budgetaftalen besluttet, at der hvert af de to efterfølgende år afsættes 0,300 mio. kr., således at indsatsen for lederudvikling på dagområdet bliver 1,0 mio. kr. over de tre år.

For at fastholde sundhedsplejens niveau set i forhold til stigningen i børnetallet ansættes i 1999 yderligere en sundhedsplejerske, hvilket der afsættes 0,250 mio. kr. til.

I 1998 besluttede et enigt bydelsråd at iværksætte forsøg med økologisk mad i institutioner. Dette arbejde genoptages i 1999, og der søges etableret skoleboder med sund mad. Der afsættes en pulje på 0,380 mio. kr. til de to formål.

Der afsættes 0,100 mio. kr. til administrativ omstilling mellem større og mindre institutioner.

For at styrke ledelsen af skoleområdet afsættes 0,350 mio. kr. til ansættelse af en souschef, hvilket bl.a. vil give mulighed for at styrke udviklingen af kvaliteten i bydelens folkeskoler.

Skolebiblioteket på Randersgade Skole bevilges 0,450 mio. kr.

Til pædagogiske udviklingsprojekter afsættes 0,4 mio. kr. Projekterne kan bl.a. omfatte kvalitetsudvikling af undervisningen og pædagogiske forsøg omkring indskoling.

Til renovering af faglokaler og vedligeholdelsesarbejder i bydelens institutioner og folkeskoler afsættes 1,0 mio. kr.

Udover de ovennævnte områder er det med budgetaftalen aftalt, at der i 1999 sættes fokus på:

 • Gennemførelse af børne- og ungdomspolitikken, som den er formuleret i Børne- og ungdomskommissionens rapport og vedtaget i bydelsrådet, herunder det videre arbejde med ungdomskommuneforsøget og ungdomsskolen.
 • Analyse af kapacitetsproblemerne på skole- og daginstitutionsområdet.

Trafik-, miljø- og havneudvalget

En grøn, blomstrende og miljøvenlig bydel er højt prioriteret. Til styrkelse af det i 1998 igangsatte arbejde med Grøn By og trafikplan samt den tilhørende borgermedvirken afsættes i 1999 1,0 mio. kr. Heri indgår etablering af et byøkologisk center med ansættelse af en Grøn Guide med tilskud fra Den Grønne Fond.

Bydelsrådet har med budgetaftalen i 1999 ikke afsat særlige midler til udvikling af aktiviteter i havneområdet (By til Havn og Havn til By), da dette allerede indgår i udvalgets budget for 1999.

Udover de ovennævnte områder er det aftalt, at der i 1999 sættes fokus på:

 • Forholdet til Københavns Kommune som bevillingsgiver og leverandør

Social-, beskæftigelses- og ældreudvalget

Til modernisering af bydelsrådhusets afdeling i Svendborggade og til den videre integration af denne del af administrationen afsættes med denne budgetaftale midler til fortsættelse af arbejdet med projektet “Projekt Nyt Socialcenter”, som ændrer navn til “Fra Socialcenter til Bydelsrådhus”. Der gennemføres væsentlige forbedringer af de fysiske faciliteter, hvilket gælder såvel selve ejendommen som de tekniske hjælpemidler, kontorudstyr etc. Arbejdet med at udvikle bydelskulturen videreføres. I alt afsættes 1,0 mio. kr. til projekt “Fra Socialcenter til Bydelsrådhus”.

Der afsættes 1,0 mio. kr. til at gennemføre en omfattende reform af hjemmeplejen. Reformen skal tilpasse hjemmeplejen til de krav og udfordringer, som brugere, personale, politikere og borgere stiller til fremtidens hjemmepleje.

Ældre hænder
Foto: Pixabay

I forlængelse af budgetaftalen i BR-København afsættes 1,3 mio. kr., som anvendes til hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede ældre fra Københavnske hospitaler. Udover de ovennævnte områder er det aftalt, at der i 1999 sættes fokus på:

 • Mulighederne for etableringen af et seniorcenter i bydelen
 • Mulighederne for etablering af en boligrådgivning for ældre

Kultur-, fritids- og demokratiudvalget

Arbejdet med at forbedre og videreudvikle Østerbro Bibliotek, så det bringes op blandt Danmarks bedste, fortsættes. I 1998 blev bevilget midler til etablering af internet-arbejdsstationer, hvilket er blevet en stor succes. For at fortsætte udviklingen af biblioteket bevilges yderligere 0,350 mio. kr. til IT, bøger og vedligeholdelse.

Puljen med søgbare kulturmidler er stærkt efterspurgt, og en af områdets væsentligste aktiviteter. For at kunne tilgodese de stadigt flere gode ansøgninger afsættes yderligere 0,2 mio. kr. for 1999 til dette formål.

Der afsættes en pulje til kulturelle formål i 1999. Der afsættes 0,3 mio. kr., som anvendes til: børnekultur, aktiviteter omkring grundlovsjubilæet i 1999, lokalhistorisk arkiv, Park Bio og idræt.

Borgergruppernes aktivitetsniveau er stigende, og der afsættes derfor 0,1 mio. kr. til sikring af en rimelig servicering.

Udover de ovennævnte områder er det med budgetaftalen aftalt, at der i 1999 sættes fokus på:

 • Demokratiudviklingen i bydelsforsøget

Østerbro den 25. oktober 1998

Socialdemokratiet

Det Radikale Venstre

Det Konservative Folkeparti

Socialistisk Folkeparti

Venstre

Enhedslisten

Kjeld Lykke (UP)

Martin H. Wolffbrandt, 2013
Martin H. Wolffbrandt, 2013

Læs mere om privat børnepasning.

Allerød i fremtiden: Allerød skal forblive en grøn kommune.

Flere Artikler & Debatindlæg.

Læs om Politik & Politik-udvikling

Martin H. Wolffbrandt, Politik. Politikudvikling, Konservativ