Høringssvar fra Handicaprådet i Allerød

På denne side finder du Handicaprådet i Allerøds høringssvar til bl.a. Allerød kommunes budget og punkter på Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets dagsorden.

Andre emner kan findes i menu-punkterne debatindlæg og politik-udvikling øverst på siden.:

Ældre hænder
Foto: Pixabay

Blovstrød den 1. april 2024

Til: Allerød Kommune, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

Handicaprådet, svar på høring

Tak for invitationen til at indgive høringssvar vedr. SBU dagsordenspunkter.

Hermed høringssvar vedr. pkt. 5 og 8.

Handicaprådet har følgende bemærkninger:

Pkt. 5 Magtanvendelse og værgemålssager i 2023

I statistikken over magtanvendelse er fokus – meget naturligt – den konkrete statistik over omfanget af sager, hvor der er anvendt magtanvendelse. Udvalget bør få vurderet i hvilket omfang behovet har betydning for andre beboere (f.eks. naboer eller andre brugere af fællesområder).

Pkt. 8. Botilbudskapacitet: Udbygning af Skovmosen 8

Handicaprådet noterer med tilfredshed, at Skovmosen 8 udbygges med botilbud målrettet nogen af de svageste borgere, hvoraf en del er ramt af handicap. Udbygningen er en investering. Det vil være både billigere og bedre, at borgerne kan blive i Allerød,

Med venlig hilsen

Martin H. Wolffbrandt, Fmd. Handicaprådet

Handicap-symbol

Blovstrød den 30. oktober 2023

Til: Allerød Kommune, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

Handicaprådet, svar på høring (SBU pkt. 3-4-5)

Tak for invitationen til at indgive høringssvar vedr. SBU pkt. 3, 4 og 5.

Handicaprådet har følgende bemærkninger:

Pkt. 3 Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed 2024
Vi opfordrer at man tager hensyn til borgere med handicap, som har brug for hjælpemidler, der er vigtigt for at kunne fungere i hverdagen. Vi opfordrer til at man er behjælpelig med at søge de hjælpemidler, som borgerne er berettet til og har brug
for.
Borgere med handicap har oftest ikke mange penge og kan derfor ikke købe støttestrømper selv. Kommunen må derfor være behjælpelig, evt. med hvor borgere
skal gå hen hvis de ikke hører under paragraf 20-22.

Det må ikke være for besværligt at kunne få kompressionsstrømper (især ældre
kan have brug for det).

Vi noterer os, at rengøring ikke længere opgjort med et fast timetal og at det er intensionen at fastholde serviceniveauet.

Dette bør kontrolleres, f.eks. ved at der årligt følges op på, hvor stort forbruget er (totalt) pr. borger, der får hjælp til rengøring og ved 10 stikprøver af, at hjælpen til rengøring er tilstrækkelig god.

Pkt. 4 Proces friplejehjem
Generelt er planen OK. Det bemærkes at man i planlægningen bør tage hensyn til at borgere på friplejehjemmet er svage borgere. Derfor bør der tages hensyn til, at plejehjemmet er let og tilgængeligt (også for pårørende). Alle lovmæssige krav forventes overholdt.

Pkt. 5 Sammenlægning af Allerød Bo & Støtte og Rehabilitering
Det bemærkes, at brugere af har brug for, at Allerød Bo & Støtte og Rehabilitering er let tilgængeligt og at det ikke må være indviklet.
Det er positivt man vil forsørge at gøre det administrative lettere, men det bemærkes at brugere/borgere samt deres pårørende har brug for at tilbuddet er let og tilgængeligt.

Med venlig hilsen

Martin H. Wolffbrandt, fmd. for Handicaprådet i Allerød

Martin H. Wolffbrandt Foto: Carsten Lundager

Høringssvar fra Handicaprådet i Allerød:

Blovstrød den 4. september 2023

Til: Allerød Kommune, byrådet

Handicaprådet, svar på høring i forbindelse med borgmesterens budgetforslag.

Tak for invitationen til at indgive høringssvar vedr. borgmesterens budgetforslag

Handicaprådet har følgende bemærkninger:

Vi undres over, at der ikke vi ikke et eneste sted finder ordene ”handicap” eller ”handicappede”.

Det er bekymrende.

Vi har på dialogmøder med BSU, SBU og i tidligere høringssvar gjort opmærksom på de særlige udfordringer for handicappede.
Når man gennemfører besparelser, skal man være opmærksom på at de rammer svageste borgere (f.eks. borgere med et handicap) særligt hårdt, og at det derfor er nødvendigt at iværksætte nødvendig støtte for at gennemføre besparelsen.
Når der gennemføres besparelser på børneområdet, er det vigtigt man er særligt opmærksom på at sikre det nødvendige samarbejde med forældre til handicappede børn.
Vi bemærker at der fra 2026 afsættes penge til udvikling af bymidterne. Her skal man være opmærksom på, at de skal være handicapvenlige. I forbindelse med at der afsættes midler til P-pladser skal man være opmærksom på
etablering af handicap P-pladser.

Med venlig hilsen

Martin H. Wolffbrandt, Fmd. for Handicaprådet i Allerød

Martin H. Wolffbrandt
Handicap-symbol

Blovstrød den 8. august 2023


Til: Allerød Kommune, byrådet

Handicaprådet i Allerød, svar på høring

Allerød Kommune, byrådet

Handicaprådet, svar på høring i forbindelse med den årlige budgetproces.

Tak for invitationen til at indgive høringssvar vedr. effektiviseringskataloget for 2024-31.

Generelle bemærkninger som vi opfordrer til iagttages ved budgetlægningen og derfor
også ved gennemførsel af effektiviseringer:

 • Ved budgetlægningen bør byrådet tilsikre der afsættes tilstrækkeligt midler til
  børn og unge med handicap og de institutioner de er relateret til således at de
  ikke lades ”i stikken”.
 • Der skal være tilbud til børn og unge med handicap og kommunen og der skal
  skabes godt samarbejde med forældre/pårørende.
 • Ved omlægning af buslinjer skal det prioriteres at informere og tilgodese
  borgere som ændringerne vil ramme hårdest (f.eks. handicappede) og med
  tilstrækkelig information om alternativer (f.eks. Flextrafik)
 • Det skal tilsikre at der afsættes budget og at retningslinjerne for
  anlægsinvesteringer (f.eks. byggeri), anlæggelse af veje, stier mv. altid
  overholder de rammer der er fastsat for handicapområdet,
 • Til effektiviseringsforslagene (de 169 forslag) har vi den generelle bemærkning,
  at det for de forslag som vedrører handicappede borgere, f.eks. handicappede
  børn eller voksne på en institution eller fordi der foretages fysiske ændringer
  om berører handicappede borgere skal der tages hensyn så ændringen ikke
  stiller de handicappede ringere.

Med venlig hilsen

Martin H. Wolffbrandt, Formand formand for Handicaprådet i Allerød
Martin H. Wolffbrandt
Foto: Carsten Lundager