Høringssvar vedr. borgmesterens budgetforslag

Blovstrød den 4. september 2023

Til: Allerød Kommune, byrådet

Handicaprådet, svar på høring i forbindelse med borgmesterens budgetforslag.

Tak for invitationen til at indgive høringssvar vedr. borgmesterens budgetforslag

Handicaprådet har følgende bemærkninger:

Vi undres over, at der ikke vi ikke et eneste sted finder ordene ”handicap” eller ”handicappede”.

Det er bekymrende.

Vi har på dialogmøder med BSU, SBU og i tidligere høringssvar gjort opmærksom på de særlige udfordringer for handicappede.
Når man gennemfører besparelser, skal man være opmærksom på at de rammer svageste borgere (f.eks. borgere med et handicap) særligt hårdt, og at det derfor er nødvendigt at iværksætte nødvendig støtte for at gennemføre besparelsen.
Når der gennemføres besparelser på børneområdet, er det vigtigt man er særligt opmærksom på at sikre det nødvendige samarbejde med forældre til handicappede børn.
Vi bemærker at der fra 2026 afsættes penge til udvikling af bymidterne. Her skal man være opmærksom på, at de skal være handicapvenlige. I forbindelse med at der afsættes midler til P-pladser skal man være opmærksom på
etablering af handicap P-pladser.

Med venlig hilsen

Martin H. Wolffbrandt, Fmd. Handicaprådet

Martin H. Wolffbrandt

TIDLIGERE HØRINGSSVAR:

Blovstrød den 8. august 2023


Til: Allerød Kommune, byrådet

Handicaprådet, svar på høring i forbindelse med den årlige budgetproces.

Tak for invitationen til at indgive høringssvar vedr. effektiviseringskataloget for 2024-31.

Generelle bemærkninger som vi opfordrer til iagttages ved budgetlægningen og derfor
også ved gennemførsel af effektiviseringer:

 • Ved budgetlægningen bør byrådet tilsikre der afsættes tilstrækkeligt midler til
  børn og unge med handicap og de institutioner de er relateret til således at de
  ikke lades ”i stikken”.
 • Der skal være tilbud til børn og unge med handicap og kommunen og der skal
  skabes godt samarbejde med forældre/pårørende.
 • Ved omlægning af buslinjer skal det prioriteres at informere og tilgodese
  borgere som ændringerne vil ramme hårdest (f.eks. handicappede) og med
  tilstrækkelig information om alternativer (f.eks. Flextrafik)
 • Det skal tilsikre at der afsættes budget og at retningslinjerne for
  anlægsinvesteringer (f.eks. byggeri), anlæggelse af veje, stier mv. altid
  overholder de rammer der er fastsat for handicapområdet,
 • Til effektiviseringsforslagene (de 169 forslag) har vi den generelle bemærkning,
  at det for de forslag som vedrører handicappede borgere, f.eks. handicappede
  børn eller voksne på en institution eller fordi der foretages fysiske ændringer
  om berører handicappede borgere skal der tages hensyn så ændringen ikke
  stiller de handicappede ringere.

Med venlig hilsen

Martin H. Wolffbrandt, Formand for Handicaprådet i Allerød
Martin H. Wolffbrandt

Tidligere høringssvar fra Handicaprådet i Allerød