Mere udlicitering – for en bedre velfærd

Temaet “Mere udlicitering” gav anledning til at fremsætte (og få vedtaget) forslaget “Mere udlicitering – for en bedre velfærd”, som understøtter, at mere udlicitering vil give mere velfærd:

Mere udlicitering – For en bedre velfærd

Velfærden er truet

Det Konservative Folkeparti ser med bekymring på velfærdssamfundets tilstand. Ganske vist befinder Danmark sig nu i en situation, hvor arbejdsløsheden og inflationen er lav, og hvor tilliden til den danske økonomi synes genoprettet. Dette skyldes ikke mindst den stramme økonomiske politik, som blev ført af skiftende konservativt ledede regeringer i 1980-erne.

Samfund
Foto:: Pixabay

Men ved nærmere eftersyn står det klart, at vores velfærd lader en del tilbage at ønske: Betalingsbalancen er gået i negativ. Trods kraftig vækst har vi ikke set noget overbevisende overskud på statsfinanserne. Og den offentlige sektor har ikke formået at omstille sig til krav om øget fleksibibiltet, brugervenlighed og øget serviceniveau. Hvis disse problemer skal løses kræver det bl.a. en langt større brug af udliciteringsinstrumentet i den offentlige sektor.

Det Konservative Folkeparti føler et medansvar for det danske velfærdssamfund. Vi ønsker det ikke afskaffet men forandret, således at det i fremtiden kan stå på et robust fundament. Vi finder, at velfærdssamfundet trænger til en grundlæggende revision, der medfører, at der bliver mindre plads til systemer og staten og mere plads til individet og det private initiativ. Uden disse grundlæggende reformer vil de danske borgere opleve stadig større afhængighed af et system, som i vid udstrækning har påtaget sig at forvalte vores penge, og vores frihed vil blive undergravet. Ligeledes vil vi se en velfærd, der ikke baserer sig på borgernes retmæssige ønske om en stadig bedre udviklet offentlig service. Derfor bør udlicitering være reglen snarere end undtagelsen.

Udbud skal være obligatorisk

Udlicitering er efter konservativ opfattelse alt for lidt benyttet i den offentlige sektor i Danmark. I kommunerne sker det for ofte, at man lader stå til og blot lader den gældende måde at løse opgaverne på fortsætte, uden at overveje om opgaverne kan løses billigere og bedre, hvis man lod private operatører få muligheden for at løse opgaven.

Det Konservative Folkeparti ønsker at gennemføre et obligatorisk udbud af opgaver inden for kommunal og statslig produktion. Dette udbud skal gælde opgaver som overstiger en vis lovmæssigt fastsat værdi, og som kan udføres af eksterne leverandører. Denne politik betyder ikke, at produktionen nødvendigvis skal være privat. Men både offentlige og private virksomheder skal inviteres til at byde på, hvordan og til hvilken pris de kan løse opgaven. Dermed kan det afprøves, hvilken ydelse der er den mest konkurrencedygtige. Det tilkommer naturligvis fortsat den ansvarlige myndighed at vælge blandt de tilbud, som indkommer ud fra en vurdering af, hvilken kvalitet man ønsker, og hvilken pris man vil betale. Dermed er forslaget ikke en undergravelse af f.eks. det kommunale selvstyre.

Udlicitering fritager ikke samfundet for ansvar

Det Konservative Folkeparti har ikke berøringsangst over for udliciteringsinstrumentet. Vi er ikke hæmmet af en ideologisk betontænkning, sådan som den danske venstrefløj med al tydelighed har vist sig at være det. Senest har den socialdemokratiske kongres klargjort for enhver, at de ikke evner den nødvendige nytænkning og ud fra gammelsocialistisk tankegang ser med skræk på det privates involvering i udførelsen af traditionelt offentlige opgaver.

Det Konservative Folkeparti vedkender sig velfærdssamfundet, og dermed at en række opgaver er samfundsopgaver. Men samfundsansvaret for at borgerne får velfærdsydelser, f.eks. hjemmehjælp eller daginstitutionspladser, er ikke ensbetydende med, at det offentlige altid selv skal udføre opgaverne. Blot fordi produktionen af en ydelse er privat kan ansvaret for den med andre ord udmærket være offentligt.

Mere udlicitering er ikke alene besparelser

Det Konservative Folkeparti ønsker, at borgerne får den bedst mulige service til den laveste mulige pris. Udlicitering medfører en effektivisering. I konkurrencen om kunderne er det nemlig nødvendigt at levere så billig en service som muligt. Derfor vil udlicitering på flere områder sikre en billigere service. En udvikling, som udlicitering i flere kommuner da også har dokumenteret. Men det er vigtigt at huske, at udlicitering ikke blot er den rene effektiviseringsgevinst.

Således indebærer udlicitering også, at udbyderne tvinges til at gennemtænke præcist, hvilke mål der skal nås. Dette står i modsætning til, at lade tingene køre, som de altid har gjort, selvom opgaverne kan løses langt bedre og billigere ved at tænke nyt.

Derudover bevirker en udliciteringskontrakt en langt bedre mulighed for at stille leverandøren til ansvar for det produkt, der leveres. Ved opstilling af resultatkrav står det klart, hvornår servicen er god eller dårlig. Konkurrencen mellem de private udbydere vil sikre, at de vil forsøge at levere så godt et produkt som muligt. Kvaliteten kommer i højsædet.

Mere udlicitering

Det Konservative Folkeparti vil, at mere udlicitering benyttes til at bedre den danske velfærd. Vi vil nytænkningen og en bedre offentlig service. Derfor skal der indføres obligatorisk udbud, så udliciteringer fremmes.

Note:

Forslaget “Mere udlicitering – For en bedre velfærd” blev fremsat og vedtaget på Det Konservative Folkepartis landsrådsmøde den 7-8. november 1998.

“Mere udlicitering – For en bedre velfærd” er bidrag til politik-udviklingen. Læs eksempler på taler fra den politiske politik-udvikling.

Læs også indstillingen “Ja til Europa!” som blev fremsat og vedtaget i 1997: Ja til Europa!

Flere Artikler & Debatindlæg.

Læs om Politik & Politik-udvikling

Martin H. Wolffbrandt, Politik. Politikudvikling, Konservativ